Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Dotační projekty

Dotační projekty

publicita projektu šablony II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010768 (tzv. šablony II.)
„Tento projekt je spolufinancován EU“.
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků, projektového vyučování a zapojení odborníků do výuky.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. (Zapojení odborníků ve výuce a prohlubování klíčových kompetencí.)
Vybrané aktivity:
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání MŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol a mateřských škol s odborníky různých oborů a jejich zapojení ve výuce.
Projektový den ve škole
Cílem aktivity je prohlubování kompetence žáků při řešení problémů – projektové vyučování.
Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.
Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 32 hodin
Cílem aktivity je prohloubit znalost počítačové gramotnosti pedagogů.
Projektový den ve škole
Cílem je zorganizovat vzdělávání dětí formou projektové dne se zaměřením na bezpečnost a zdraví dětí.

 

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora – Základní škola a Mateřská škola, Rudník, okres Trutnov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004561 (šablony I.)

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 2.1.2017

Předpokládané datum ukončení projektu. 1.1.2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

 

Vybrané aktivity :

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |